Göm meny


Settop-box konsortium

Realtidskommunikation i bredband öppnar för nya möjligheter

Settopboxkonsortiets (STB) målsättning har varit att studera och formulera handlingsvägar och ge förslag på tekniska lösningar och standarder för att skapa öppna, säkra kvalitetsmässigt goda realtidstjänster i bredbandsnäten.

Arbetet i konsortiet har haft ett fokus på tekniska lösningar (och problem) inom realtidsdistribution av Bredbands-TV, Video-on-demand samt On-line spel. Setopboxen representerar de utrustningar som knyter samman TV-teknik med nya former av distributionskanaler i t ex bredbandsnät.

Vi vet sedan ett decennium att Internet är utmärkt för att sprida mail, rapporter, hemsidor, visa fotografier eller spela upp en video eller ett musikstycke som laddas ned till användarens dator.

Dessa typiska Internettjänster är ej tidskritiska. Presentationen för användaren sker först när datorn tagit emot alla nödvändiga data. Tekniskt sett bygger man för dessa nedladdningstjänster system som accepterar att datahastigheten varierar i nätet och att det sker fördröjningar av alla de datapaket som transporteras för att bygga upp dokumentet.

Det finns dock en rad mänskliga behov av tjänster där fördröjning är störande och/eller stressande. Det gäller t ex samtal, video on demand, TV-utsändningar, interaktiva spel. För den här gruppen av tjänster upplever vi fördröjningar som störande och kanske helt oacceptabla. De tekniska kraven på realtidstjänster är därmed mycket högre än för de traditionella nedladdningstjänsterna.

Tekniskt sett definieras en realtidstjänst som en "fördröjningsfri" överföring av data. Detta behov uppstår i sin tur ur två grundläggande önskemål:

1. Interaktivitet - Människor kommunicerar med människor eller maskiner. Exempel är telefoni och spel. Ett annat exempel är styrning av en avlägsen videokälla.

2. "Live-känsla" - Låg fördröjning kan vara önskvärt även i ett en-till-många scenario för att ge en starkare närvarokänsla.

De tekniska utmaningarna är stora. Det handlar om att bygga system som levererar yppersta kvalitet hela vägen från ett avlägset datalager ut till användarens settopbox. Detta måste ske med hög kvalitet och på ett sätt som skyddar äganderätten till innehållet. Och slutligen - om man använder bredbandsnät som bygger på internetprotokollet (IP) så sker detta på ett tekniskt fundament som ursprungligen inte designades för realtidstjänster.

Inom STB-konsortiet har utvecklings- och forskningskraft riktats in på två grundläggande tekniska förutsättningar för att öka tilltron (trust) till realtidstjänster i bredband:

Skydd av rättigheter för den som äger en film, ett musikstycke osv

Kvalitet i leveransen (Quality of Service) som gör att det inte "hackar och hoppar" i en film eller ett musikstycke.

Konsortiet har arbetat med att formulera tydliga och konkreta scenarier som ett stöd för att förstå användarnas behov och att med det som grund granska och dokumentera möjligheter och brister i de tekniska plattformar (hårdvara, mjukvara, standarder osv.) som finns på marknaden eller är under utveckling.

STB-konsortiet har arbetat inom NUTEK/Vinnovas teknikspridningsprogram Aktiv industriell samverkan (AIS 2000). Projekten i AIS 2000 har som övergripande mål att bilda nätverk och sprida kompetens inom industri, högskola och industriforskningsinstitut.

Vinnova har visat intresse för att fortsätta att stödja nätverket inom STB-konsortiet.

Projektet har fyra huvuddelar:

Forsknings- och industrispåret

De tekniska utmaningar som finns i införandet av realtidstjänster på bredbandsnät kräver forskning. Inom STB-konsortiet har vi drivit två parallella spår:

Forskningsspåret har inriktats på att på djupet analysera de teoretiska problem och möjligheter som finns i uppbyggnaden av realtidsnät med hög kvalitet i bild- och ljudöverföringen samt med ett fullgott skydd för intellektuella rättigheter. Ett viktigt arbete har varit att beskriva scenarier och standarder som är aktuella för att skapa en väl fungerande teknisk miljö för interaktiva och strömmande medier i ip-nätverk (bredband). Centrala delar av forskningsspåret har skett i form av doktorand- och examensarbeten. I denna skrift finns en kortfattad sammanfattning av resultaten.

Industrispåret är aktiviteter som skett inom STB-konsortiets fokus ute på medlemsföretagen. Detta arbete omfattar implementeringar av hårdvaror och programvaror, medverkan i standardiseringsmöten och konferenser, systemanalyser. marknadsanalyser etc.

De två "spåren" har strålat samman i den gemensamma beskrivningen av scenarier och standarder. Det arbetet, som beskrivs nedan, har skett både enskilt i företag och forskningsmiljö, men därefter jämkats samman i dialog. Detta har skett inte minst vid de sex heldagar då STB-forum samlats.


Informationsansvarig: Harald Nautsch
Senast uppdaterad: 2011-03-02